Forssa, Finland
+358 40 733 1251
kati.rinne@kjrinne.fi

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu kaikille

Avaimia hyvään työelämään

Tiimityö

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu kaikille

Hyvinvoivassa työyhteisössä on toimiva organisaatio ja johtamiskulttuuri.

Työn rakenteet ovat toimivat, eli työ ei kuormita liikaa työntekijää.

Hyvässä työyhteisössä ihmisen on hyvä olla.

Kuulostaa hyvältä, mutta kuinka hyvinvoiva työyhteisö oikeastaan rakennetaan?

Työhyvinvointi ja yhteistyö

Työhyvinvointi on yhteistyötä. Työnantajan tehtävänä on rakentaa työhyvinvoinnille toimiva perusta, mahdollistaa hyvinvoivan työyhteisön muodostuminen ja tukea työntekijöiden hyvinvointia eri keinoin. Työntekijän velvollisuus on huolehtia itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan.

Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa hyvän ilmapiirin luomisesta työpaikalla.

Hyvä työilmapiiri rakentuu yhteistyöstä, muiden huomioimisesta ja siitä, että jokainen hoitaa oman työnsä sovitusti. Henkilöstön työyhteisötaidot määrittelevät pitkälti sen, minkälaiseksi työpaikan ilmapiiri muodostuu.

Hyvässä ja avoimessa ilmapiirissä jokainen uskaltaa tuoda esille omia mielipiteitä ja ehdotuksia. Hyvä ilmapiiri luo pohjan luottamuksen rakentumiselle ja luottamus on psykologisen turvallisuuden perusta.

Yksilön näkökulmasta tärkeitä asioita työn mielekkyyden ja työhyvinvoinnin kannalta ovat esimerkiksi:

  • oma ammattitaito ja työn vaativuus ovat tasapainossa
  • työn merkityksellisyys
  • selkeät tavoitteet ja sopivasti vastuuta
  • mahdollisuus kehittyä ammatillisesti
  • mahdollisuus vaikuttaa oman työn suunnitteluun
  • mahdollisuus työn ja perheen yhteensovittamiseen
  • itsensä johtamisen taidot

Hyvinvointi

Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttavat monet eri osa-alueet.

Omaa hyvinvointiaan ei voi ulkoistaa kenenkään toisen vastuulle. Omilla valinnoilla on mahdollista vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen. Omasta terveydestä ja palautumisesta huolehtiminen vaikuttaa suoraan arjessa toimimiseen ja vapaa-ajalla jaksamiseen.

Hyvinvoivana jaksaa paremmin myös työssä. Työnantajan tarjoamat henkilöstöedut ja kannustimet eivät edistä hyvinvointia, jos niitä ei hyödynnetä käytännössä. Tarvitaan myös henkilöstön sitoutumista ja omaa halua panostaa omaan hyvinvointiin. Vastuu hyvinvoinnista on molemmilla osapuolilla.

Johtaminen

Hyvässä johtamisessa huomioidaan henkilöstö ja hyvinvointi osana johtamista. Työntekijöiden kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus osallistua oman työn suunnitteluun on yhtä tärkeää, kuin toimivat työterveyshuollon palvelut. Aito halu ratkaista mahdollisia epäkohtia ja ongelmia, avoin keskustelukulttuuri sekä varhaisen puuttumisen malli, edistävät ja ylläpitävät työyhteisön hyvinvointia.

Työnantajan näkökulmasta katsottuna työhyvinvointiin panostaminen parantaa työntekijöiden sitoutuneisuutta, jolloin työntekijöiden vaihtuvuus vähenee. Tämä vaikuttaa suoraan rekrytoinnista aiheutuvien kulujen määrään. Työn tuottavuus ja työteho paranevat, kun työntekijät ovat motivoituneita. Hyvinvoivassa työyhteisössä myös sairauspoissaolojen ja tapaturmien kustannukset pienenevät.

Työntekijä, palaudutko sinä vapaa-ajallasi ja mitä keinoja käytät palautumisen apuna? Ovatko nämä keinot toimivia?

Työnantaja, onko työhyvinvointi osana yrityksenne strategiaa ja arvoja? Kaikki hyvinvointia tukevat keinot eivät vaadi suurta rahallista panostusta. Paljon voidaan vaikuttaa strategisilla valinnoilla ja hyvinvointia tukevalla toimintakulttuurilla.

Rakennetaan yhdessä hyvää työelämää!

Tiimityö
Työhyvinvointi ja työyhteisötaidot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *